Snelheid in het verkeer

Snelheid in het verkeer

De SWOV (Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid) heeft geconstateerd dat de snelheid in Drenthe te hoog ligt, vooral op de 50 en 80 km wegen. Vanwege het provinciale plan ligt de focus op de 80 km wegen.

Het causale verband tussen snelheid en het risico op een ongeval of de ernst van de afloop daarvan is uitgebreid wetenschappelijk aangetoond. Een beleid gericht op het terugdringen van de overschrijding van de wettelijk toegestane snelheidslimieten leidt tot het afnemen van het aantal ongevallen en de ernst van de verkeersongevallen.

Grafiek: slachtoffers naar maximum snelheid per jaar in Drenthe

Te hard rijden heeft vaak te maken met de juiste balans tussen de weginrichting en een geloofwaardig snelheids- limiet. Daardoor zijn niet alle locaties zonder meer geschikt voor snelheidshandhaving. Dat betekent dat de weg- beheerder in eerste instantie aan zet is. In afstemming met het OM/politie is wellicht handhaving als sluitstuk mogelijk/gewenst. Ook toenemende snelheidsverschillen op autowegen en fietspaden spelen een rol in de verkeersonveiligheid. Daarover spreken we in het thema Heterogeniteit in het verkeer.

In Drenthe vinden de meeste ongevallen met verkeersslachtoffers plaats op wegen met een snelheidsmaximum van 50 kilometer per uur (gemeentelijke wegen). Van alle ongevallen die plaatsvonden op de 50-wegen was er in 33% van de gevallen sprake van één of meerdere slachtoffers. Ook op wegen met een maximum snelheid van 80 kilometer per uur vinden veel ongevallen plaats. Opvallend is dat hier relatief meer verkeersdoden vallen in

vergelijking met het aantal ongevallen. Dat valt te verklaren: hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op een ongeval en hoe hoger de ernst van de afloop van het ongeval.

Grafiek: slachtoffers naar maximum snelheid provinciale wegen

In Drenthe zetten wij de komende jaren in op het terugdringen van de te hard rijdende verkeersdeelnemer met handhaving als sluitstuk. We richten ons op een weginrichting met veilig en bijbehorende geloofwaardig snelheidslimiet.

Ambities:

  • In 2030 moet de V85 op PROVINCIALE 50, 60 en 80 en 100 km wegen maximaal 5% boven het limiet liggen. 
  • In 2030 heeft 100% van de Drenten het gevoel dat zij een boete riskeren bij te hard rijden. 
  • In 2030 hebben alle nieuw aan te leggen en onderhoud behoevende wegen een veilige en geloofwaardige snelheidslimiet. 
  • In 2030 hebben we max 10% snelheidsovertreders. 
  • In 2030 zijn de snelheidsverschillen tussen gemotoriseerde weggebruikers maximaal 20 km/u en is de breedte van wegen afgestemd op snelheid en gebruik.

Snelheid in het verkeer

Snelheid in het verkeer

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

De V85* op PROVINCIALE 50, 60 en 80 en 100 km wegen maximaal 5% boven het limiet liggen.

Educatie Snelheidscampagne (rijvaardigheids)trainingen Communicatie rondom snelheidscontroles Ondersteuning snelheidsacties VVN
Inzet snelheidsdisplays Remwegdemonstraties
Infrastructuur Inzet op geloofwaardige snelheidslimieten. Deze inzet is uitgewerkt onder het thema Veilige Infrastructuur.
Handhaving Snelheidscontroles, communicatie rondom snelheidscontroles
Innovatie ISA

Ten minste 90% van de Drenten het gevoel dat zij een boete riskeren bij te hard rijden.

Educatie Snelheidscampagne
Inzet snelheidsdisplays
Infrastructuur
Handhaving Snelheidscontroles, communicatie rondom snelheidscontroles
Innovatie

Ten minste 90% van de Drenten kent de snelheidslimieten.

Educatie Snelheidscampagne
Tracks, VROJ, KNMV Risico Herkennen, Oppoetsen en Bijtanken, trainingsdagen landbouw en bestelverkeer, Opfriscursus.
Ondersteuning snelheidsacties VVN
Inzet snelheidsdisplays
Infrastructuur Inzet op geloofwaardigheid snelheidslimieten. Deze inzet is uitgewerkt onder het thema Veilige Infrastructuur.
Handhaving Communicatie rondom snelheidscontroles
Innovatie

Alle nieuw aan te leggen en onder- houd behoevende wegen hebben een veilige en geloofwaardige snelheidslimiet.

Educatie
Infrastructuur Inrichten volgens DV*/EHK*
Toets aan kenmerken VSGS* en pas de weg hier zo nodig op aan
Handhaving
Innovatie

De snelheidsverschillen tussen gemotoriseerde weggebruikers zijn maximaal 20 km/u en is de breedte van wegen afgestemd op snelheid en gebruik.

Educatie Snelheidscampagne
Communicatie rondom snelheidscontroles
Infrastructuur Inzet op geloofwaardigheid snelheidslimieten. Deze inzet is uitgewerkt onder het thema Veilige Infrastructuur.
Handhaving Snelheidscontroles
Communicatie rondom snelheidscontroles
Innovatie

Ga verder met het volgende onderwerp