Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen

We leven in een tijd en maatschappij waarin technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Enerzijds zorgt dit voor positieve ontwikkelingen zoals een snelle kennisdeling, toegang tot data en plaats onafhankelijk werken. Het gevaar van technologische ontwikkelingen schuilt zich in de afhankelijkheid van mobiele apparaten en social media i.c.m. afleiding. De combinatie van kansen en gevaren zal de komende jaren een rol spelen in de verkeersveiligheid.

De wereld van de mobiliteit wordt steeds slimmer met voertuigen die de rijtaak van de bestuurder ondersteunen. De verwachting is dat technologie stap voor stap onderdelen van de rijtaak over zal nemen. Dit creëert zowel risico’s als kansen m.b.t. de verkeersveiligheid.

Een van de kansen die technologische ontwikkelingen Drenthe biedt zijn slimme systemen voor handhaving. Hierbij valt te denken aan automatische handhaving en mobiele flitsers. De risico’s van deze technologische ontwikkelingen liggen in de interactie tussen de bestuurder en de systemen. Zo kan de bestuurder minder oplettend zijn, niet precies weten wat er nog van hem verwacht wordt en kunnen systemen falen. Daarnaast kan de interactie tussen (semi) geautomati- seerde voertuigen en niet-geautomatiseerde vervoerswijzen zoals lopen en fiets kan tot meer risicovolle situaties leiden.

Ambities:

  • In 2030 zijn de privacykaders m.b.t. technologische apparaten zoals het alcoholslot onderzocht en waar mogelijk aangepast of ingezet.
  • In 2030 maken we 20% meer gebruik van technologisch apparatuur ter bevordering van de verkeersveiligheid zoals ISA en alcoholslot.
  • In 2030 gebruiken we 50% meer automatische handhavingssystemen.
  • In 2030 weet men bij aanschaf een nieuw technologisch vervoersmiddel wat de risico’s en mogelijkheden zijn zodat er veilig gebruik van wordt gemaakt.

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

De privacy kaders m.b.t. technologi- sche apparaten zoals het alcoholslot zijn onderzocht en waar mogelijk aangepast zodat deze apparaten kunnen en worden ingezet.

Educatie
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie Stimuleren onderzoek priva- cykaders inzet technologische apparatuur ter bevordering van de verkeersveiligheid

Ten minste 20% meer gebruik van technologisch apparatuur ter bevor- dering van de verkeersveiligheid zoals ISA en alcoholslot.

Educatie Communiceren over gebruik technolo- gisch apparatuur ter bevordering van de verkeersveiligheid
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie Stimuleren gebruik technologi- sche apparatuur ter bevordering van de verkeersveiligheid
zowel voor auto als voor fiets (FIECONN, lanedeparture)

Ten minste 50% meer automatische handhavingssystemen.

Educatie
Infrastructuur
Handhaving Stimuleren inzet automa- tische handhavingssy- stemen. Communiceren gebruik automatische handhavingssystemen
Innovatie Stimulering doorontwikkeling handhavingssystemen

Men weet bij aanschaf van een nieuw technologisch vervoers- middel wat de risico’s en mogelijk- heden zijn zodat er veilig gebruik van wordt gemaakt.

Educatie Communiceren gebruik ADAS
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie Stimuleren doorontwikkeling ADAS

Ga verder met het volgende onderwerp