Veilige infrastructuur

Veilige infrastructuur

Een veilige inrichting van wegen en fietspaden is een voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het verkeer. Een veilig ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Functie en inrichting van de weg of het fietspad moet met elkaar in evenwicht zijn. Ook moet er sprake zijn van een veilige en geloofwaardige snelheidslimiet.

De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes. Deze vijf principes betreffen de functionaliteit van wegen, de geen grote verschillen in massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaar- heid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, en taakbekwaamheid van de verkeersdeelnemer (weten wat je kunt).

In Drenthe zijn niet alle wegen Duurzaam Veilig ingericht. Daar zijn verschillende redenen voor. Bij de wegindeling wegen we de verschillende aspecten af: het betreffende verkeersveiligheidsrisico, de beschikbare fysieke ruimte en de typerende landschappelijke beeldkwaliteit van Drenthe. Uiteraard ook de hiermee samenhangende verhouding tussen kosten en baten. Een voorbeeld is dat langzaam verkeer en snel (gemotoriseerd) verkeer gescheiden zouden moeten worden. Landbouwverkeer en (brom)fietsverkeer horen daarbij niet op de hoofdrijbaan.
In de richtlijn wordt daarom de aanleg van parallelwegen aanbevolen. In Drenthe is hier niet voor gekozen omdat er niet alleen de ruimte voor ontbreekt, maar ook het samenvoegen van (brom) fietsverkeer met landbouwverkeer niet veilig wordt geacht. En omdat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan niet leidt tot een onaanvaardbaar risico, wordt dit verkeer in principe op de hoofdrijbaan toegestaan.

In het verlengde van de bovenstaande overwegingen en door gebrek aan ruimte in het dwarsprofiel, worden er op de gebiedsontsluitingswegen erfaansluitingen toegestaan, dit in tegenstelling tot de richtlijn.

Berminrichting op 60- en 80- km wegen is aan aandachtspunt. Hierbij speelt het vraagstuk hoe te voldoen aan de richtlijn met betrekking tot de vereiste obstakelvrije zone langs wegen. In een bosrijke provincie met veel karakteris- tieke bomenlanen is het kappen van bomen een lastige discussie. Veelal ontbreekt de ruimte om de obstakels af te schermen en is het verlagen van de snelheid niet altijd een reële optie. Ook hier de afweging tussen verkeersveilig- heidsrisico, cultuurhistorische landschappelijk en natuurwaarden. Een onderwerp waar aandacht voor moet zijn, er overlijden namelijk ieder jaar tien weggebruikers door aanrijding met een boom en vallen er 30 gewonden.

Er zijn in Drenthe wegen en fietspaden waarbij gebruik, functie en inrichting van de weg niet met elkaar in evenwicht zijn. Dat levert risico’s op voor de veiligheid met name door een (te) hoge snelheid. Met een goed ingerichte weg waarbij functie en gebruik met elkaar in overeenstemming zijn, is de snelheidslimiet geloofwaardig en veilig met als resultaat geen hoge snelheden en conflicten

Fietspaden moeten veilig ingericht zijn en veilige oversteekplaatsen hebben. Onveilige bermen naast fietspaden kunnen samen met obstakels als paaltjes zorgen voor eenzijdige ongevallen, dit zijn de twee meest voorkomende fietsongevallen.

Ambities: 

  • In 2030 zijn alle provinciale nieuw aan te leggen en onderhoud behoevende fietspaden op het hoofdnet verhard door het gebruik van licht gekleurd asfalt en adviseren wij de gemeenten hetzelfde te doen. 
  • In 2030 zijn 50% van de provinciale mogelijk te verbreden risicovolle fietspaden verbreed en adviseren wij de gemeenten hetzelfde te doen. 
  • In 2030 zijn provinciale fietspaden in Drenthe obstakelvrij en adviseren wij de gemeenten hetzelfde te doen.
  • In 2030 zijn alle nieuw aan te leggen of onderhoud behoevende bermen en fietspaden vergevingsgezind.
  • In 2030 zijn alle provinciale fietsoversteekplaatsen veilig.

Test je kennis

Vraag {{ questionID + 1 }} van {{ questions.length }}

Vraag {{ index + 1 }}:

Jouw antwoord: {{ question.antwoorden[question.user_answer].antwoord }}

Het juiste antwoord: {{ question.antwoorden[question.juiste_antwoord - 1].antwoord }}

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

Alle provinciale nieuw aan te leggen en onderhoud behoevende fietspaden op het hoofdnet hebben een lichte gekleurde verharding en adviseren wij de gemeenten hetzelfde te doen.

Educatie
Infrastructuur Toets provinciale fietspaden op kleur verharding en duidelijke asmarkering en pas zo nodig hier op aan
Handhaving
Innovatie

Ten minste 80% van de provinciale mogelijk te verbreden risicovolle fietspaden is verbreed, obstakelvrij en zijn de bermen vergevingsgezind* en adviseren wij de gemeenten hetzelfde te doen.

Educatie
Infrastructuur Ten minste 80% van de provinciale mogelijk te verbreden risicovolle fietspaden is verbreed, obstakelvrij en zijn de bermen vergevingsgezind* en adviseren wij de gemeenten hetzelfde te doen.
Handhaving
Innovatie

Ten minste 50% van de provinciale mogelijk te verbreden risicovolle wegen zijn verbreed en de bermen zijn vergevingsgezind.

Educatie Advies richting gemeenten rondom het verbreden van en het vergevingsgezind maken van wegen en bermen
Infrastructuur Toets provinciale wegen en bermen op risico en breedte
en pas zo nodig hier op aan Seniorproof wegontwerp
Handhaving
Innovatie

Ten minste 50% van de provinciale wegen zijn zodanig ingericht waarbij functie en gebruik met elkaar in overeenstemming en is de snelheids- limiet geloofwaardig en veilig.

Educatie
Infrastructuur Toets provinciale wegen op functie en gebruik en geloofwaardigheid snelheidslimiet en pas zo nodig hier op aan
Handhaving
Innovatie Markerings- detectiesysteem op fiets

Alle provinciale fietsoversteek- plaatsen zijn veilig.

Educatie
Infrastructuur Toets provinciale fietsoversteek- plaatsen op een veilige inrichting en pas aan volgens handboek wegont- werp, seniorproof wegontwerp
Handhaving
Innovatie Markeringsdetectiesysteem op fiets

Ga verder met het volgende onderwerp