Heterogeniteit in het verkeer

Heterogeniteit in het verkeer

De opkomst van nieuwe manieren waarop mensen zich verplaatsen creëert een nieuw straatbeeld waarbij verschillende soorten verkeer dezelfde infrastructuur gebruiken. Denk aan e-bikes, bakfietsen, speed-pedelecs en de frequentie waarmee steeds grotere groepen zich verplaatsen. Doordat er steeds meer verschillende soorten weggebruikers in het verkeer actief zijn kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook rijdt er in Drenthe in verhouding veel landbouw- en vrachtverkeer. Soms maken zij gebruik van dezelfde infrastructuur als kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers.

Verschillen in vervoerswijzen en daarmee verschillen in massa, snelheid, omvang en bescherming leiden zonder maatregelen tot een verhoogd ongevalsrisico voor verkeersdeelnemers. In Drenthe speelt dit met name op het ontbreken van fietsvoorzieningen op 50- en 60-km wegen waardoor verschillende weggebruikers gebruik maken van dezelfde weg. Dit speelt vooral op de gemeentelijke wegen. Door gebrek aan ruimte zal het echter niet altijd mogelijk zijn om alle verkeersstromen te scheiden en homogeniteit en snelheden te optimaliseren.

Ambitie:

  • De provincie stimuleert de gemeenten om de wegen met gemengd gebruik aan te passen waar nodig.  Met name de 50 en 60 km wegen. (nodig = wanneer de maximum snelheid in combinatie met gebruikers en weginrichting niet overeenkomt.)
  • In 2030 hebben alle wegbeheerders een categoriseringsplan van wegen en fietspaden.
  • Het verkeerssysteem is zo ingericht dat het veilig gedrag en veilige interacties tussen verschillende modaliteiten stimuleert.

Op basis van educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie zijn maatregelen beschreven. In onderstaande tabellen kun je per ambitie lezen welke maatregelen dit zijn. Alle ingrepen op infrastructuur hebben direct invloed op onze verschillende ambities. Daarom zijn deze maatregelen gebundeld bij het thema ‘Veilige Infrastructuur’. Al deze maatregelen vormen samen het uitvoeringsprogramma.

De provincie stimuleert de gemeenten om de wegen met gemengd gebruik aan te passen waar nodig. Met name de 50 en 60 km wegen. (nodig = wanneer de maximum snelheid in combinatie met gebruikers en weginrichting niet overeenkomt).

Educatie Advies richting gemeenten rondom gemengd gebruik 50 en 60 km wegen.
Infrastructuur
Handhaving
Innovatie Ongevalvoorspeller

Alle Drentse wegbeheerders hebben een categoriseringsplan van wegen en fietspaden.

Educatie Advies richting gemeenten rondom het afstemmen van de gemeentelijke categoriserings- plannen op de provinciale.
Infrastructuur Vastgesteld categorise- ringsplan van wegen en fietspaden
Handhaving
Innovatie

Het Drentse verkeerssysteem is zo ingericht dat het veilig gedrag en veilige interacties tussen verschillende modali- teiten stimuleert.

Educatie Verkeersveiligheids- campagnes Regioprogramma Communicatie rondom ADAS
Infrastructuur Inzet op geloofwaardige snelheidslimieten. Deze inzet is uitgewerkt onder het thema Veilige Infrastructuur.
Handhaving
Innovatie

Ga verder met het volgende onderwerp